Engels   Frans   Duits  

 

Algemene voorwaarden

  1. LegalRail is een in Den Haag (NL) gevestigde onderneming, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen, in het bijzonder binnen de (brede) spoorsector.
  2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten, hoe ook genaamd, van de opdrachtgever aan LegalRail.
  3. Uitsluitend LegalRail geldt jegens de opdrachtgever als opdrachtnemer. Buiten toepassing blijft artikel 7:404 BW (dit geeft een regeling voor het geval het de bedoeling is dat een bepaalde persoon de opdracht uitvoert) en artikel 7:407 lid 2 (waarin hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gevestigd voor het geval aan twee of meer personen een opdracht wordt verstrekt) van het Burgerlijk Wetboek.
  4. Iedere aansprakelijkheid van LegalRail is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door LegalRail gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
  5. Op de Algemene voorwaarden kunnen ook die personen zich beroepen die direct of indirect aan LegalRail verbonden zijn en op enigerlei wijze op de dienstverlening door of vanwege LegalRail zijn betrokken;
  6. De verhouding tussen de opdrachtgever en LegalRail wordt beheerst door het Nederlandse recht.
  7. Alleen de rechter te Den Haag is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.